Afdrukken
Hits: 1590

Dorpsbelang Wijckel vindt de Omgevingsvisie van De Fryske Marren nauwelijks een visie.

In het algemeen zijn dit de 'kritiekpunten' van het bestuur van Dorpsbelang Wijckel op de omgevingsvisie:

Specifiek commentaar (per hoofdstuk)

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5                          Uitvoering Omgevingsvisie DFM

Bij de korte termijn start de uitvoering binnen een periode van ongeveer 3 jaar. Bij de middellange termijn is dit 6 jaar en bij de lange termijn 9 jaar.

In het uitvoeringsprogramma is een indeling gebruikt om de rol van de gemeente duidelijk te maken. Deze kan:

+ Attenderend zijn; de gemeente brengt iets onder de aandacht van andere overheden, van ondernemers of van maatschappelijke organisaties;

+ Mobiliserend zijn; de gemeente brengt meerdere partijen met elkaar in contact om initiatieven te verbinden;

+ Trekkend zijn; er zijn meerdere partijen betrokken en de gemeente is daarbij de kartrekker;

+ Uitvoerend zijn; de gemeente voert (na dialoog met de omgeving) uit en is eindverantwoordelijk.

 

Acties

Rol gemeente

korte (kt), middellange (mt)
of lange termijn (lt)

   

attenderen

mobiliseren

trekken

uitvoeren

 

1

Aanpakken knelpunten verkeersveiligheid kleine wegen

     

x

kt

1a

Aanpakken van hinder in dorpskernen en geluidshinder

   

x

 

kt

1b

Op kruisingen zoveel mogelijk voorrang geven aan fietsers boven auto- en landbouwverkeer

     

x

kt

1c

Tegengaan van uitbreiding Lelystad airport zolang er laagvliegroutes zijn

x

     

kt

2

Verkeerseducatie van leerlingen, bewoners en van, bestuurders van grote voertuigen

   

x

 

mt

3

Aansturen op realisatie aquaduct Skarster Rien in samenwerking met de provincie

   

x

 

mt

4

Monitoren van toegankelijkheid Lemmer over land en water en zo nodig aansturen op extra maatregelen

   

x

 

mt

5

Verbetering van de digitale bereikbaarheid in de slechtst ontsloten gebieden

   

x

 

kt

6

Continuering ondersteuning collectieve initiatieven in de grijze gebieden

   

x

 

kt

7

Aanpassing Woonvisie en Strategisch afwegingskader woningbouw mede aan de hand van inbreng inwoners

 

x

   

mt

8

Onderzoek naar vraag en aanbod van goedkope koop- en huurwoningen

   

x

 

mt

9

Onderzoek naar geschiktheid woningen om langer thuis te blijven wonen

 

x

   

mt

10

Pilot tijdelijke woonconcepten

 

x

   

mt

11

Opstellen landschapsbiografie

 

x

   

kt

11a

Opzetten van meer stringente natuur- en landschapsbescherming, incl. de oevers van meren

     

x

kt

11b

Kleinschaligheid van het landschap bevorderen

   

x

 

kt

11c

Geen vervlakking van landschap en verwijdering van landschapselementen toestaan

   

x

 

kt

12

Opstellen verdiepingen van de waardenkaart per kern en per meer

     

x

mt

13

Nadere inventarisatie gebieden rust/donkerte

   

x

 

mt

14

Intensiveren samenwerking GGD

   

x

 

mt

14a

Bevorderen van een rookvrije gemeente, in publieke ruimtes

   

x

 

mt

14b

Ontmoedigen van alcoholgebruik

 

x

   

mt

14c

Beperking van vuurwerk en regels aan carbidschieten

     

x

kt

15

Opstellen gezondheidseffectscreening bij ruimtelijke plannen voor milieugevoelige of milieubelastende functies

   

x

 

kt

16

Ondersteunen van gedragen initiatieven voor de openbare ruimte gericht op bewegen en ontmoeten

 

x

   

mt

17

Opnemen van mogelijkheden om te bewegen en te ontmoeten in het programma van eisen bij nieuwe plannen

 

x

   

mt

18

Ondersteunen van initiatieven voor verbreding, stapeling en combinaties van functies

x

x

   

mt

19

Zo mogelijk koppelen van functies in het eigen maatschappelijk vastgoed

 

x

   

mt

20

Continueren van de zorg voor goed bereikbare en toegankelijke accommodaties

     

x

kt

21

Overleg met het Cultuurplein met het oog op mogelijkheden voor ondersteuning

 

x

   

mt

22

Pilot aantrekken jongeren Gaasterland

 

x

   

mt

23

Ondersteunen innovatieve bedrijven die jongeren aan zich binden

   

x

 

kt

24

Ondersteunen afstemming onderwijs/ bedrijfsleven met oog op betere aansluiting jongeren op Arbeidsmarkt

x

     

mt

25

Stimuleren/ondersteunen van werkgelegenheidsontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie in samen­hang met zorg en wellness

 

x

   

mt

26

Voortzetting van het vestigingsbeleid voor bedrijven

   

x

 

mt

27

Pilot Iedereen doet mee (Joure, Midstraat)

 

x

   

kt

28

Plan voor missende schakels en TOPS in netwerk van paden en waterlopen samen met Marrekrite en Provincie

 

x

   

mt

29

Onderzoek heropening Lemster Rien

 

x

   

kt

30

Onderzoek opwaardering Sloten met de stad en de Provincie

 

x

   

mt

31

Samen met betrokkenen het Woudagemaal optimaal inzetten voor cultuurtoerisme

 

x

   

mt

32

Het ondersteunen van uitwisseling van kennis tussen landbouw en inwoners

 

x

   

kt

33

Onderzoek wat de rol van de gemeente kan zijn voor een toekomstbestendige landbouw

   

x

 

kt

34

Participatie in pilots met innovaties en nieuwe vormen van landbouw zoals natte teelten, natuurinclusieve

landbouw, circulaire landbouw

 

x

   

kt

35

Continueren van het beleid voor nevenactiviteiten en omvorming van agrarische bedrijven naar een passende functie bij bedrijfsbeëindiging

   

x

 

kt

36

Werken volgens het ja, mits principe en uitdragen van projecten waarbij dit principe is toegepast

 

x

   

mt

37

Aan de hand van planinitiatieven de ja, mits benadering verder uitwerken en verdiepen

 

x

   

mt

38

Opstellen van een uitwerking van de energietransitie voor De Fryske Marren inclusief warmteplan

   

x

 

mt

38a

Ervoor zorgen dat de gemeente in 2030 energieneutraal is en in 2040 fossielloos qua energievoorziening

     

x

mt

39

Onderzoek met marktpartijen en kennisinstellingen naar verduurzamen van de gehele koopsector

   

x

 

mt

40

Verduurzamen van de eigen organisatie en verkleinen van de CO2 footprint

   

x

 

mt

41

Project ondersteunen en faciliteren energieneutrale kernen

   

x

 

mt

42

Uitbreiding Tûk Wenjen naar scholen, dorpshuizen en bedrijfsgebouwen

   

x

 

mt

43

Eisen aan nieuwbouw; gasloos en energieneutraal.

   

x

 

mt

44

Weren van winning van (schalie)gas in het grondgebied van de Fryske Marren

 

x

   

mt

44a

Weren van hoge windmolens op land en meren

   

x

 

kt

44b

Weren van zonneparken in het open gebied, wel op daken en langs wegen en in oksels van kruisingen

   

x

 

kt

45

Bermbeheer richten op specifieke soorten

 

x

   

mt

46

Bij nieuwe plannen anticiperen op biodivers openbaar groen

   

x

 

kt

47

Plannen van dorpen of wijken gericht op biodiversiteit ondersteunen

 

x

   

kt

48

Samenwerking zoeken met het Wetterskip met het oog op biodiverse oevers

 

x

   

kt