Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - april-mei 2022 
Terugblik Jaarvergadering, verkenningsgroep nieuwbouw, bijdrage bezoekerstent, zienswijze voetpad, pleintje

Terugblik Jaarvergadering

Op  vrijdagavond 25 maart was er met ruim 60 personen een goed bezochte jaarvergadering in dorpshuis Irene. Naast enkele huishoudelijke zaken zoals het jaarverslag 2021, de financiën en verandering in de bestuurssamenstelling werd er door de 4 werkgroepen Griene Romte, Historisch Werkverband, de Website en A(ctiviteiten)team, teruggeblikt over 2021 en werd alvast vooruitgekeken wat in 2022 nog meer gedaan gaat worden. De stand van zaken werd verteld omtrent de herinrichting van het pleintje (er kunnen een tweetal auto’s geparkeerd worden en subsidie en goedkeuring van de gemeente is rond), de bloembakken op de Heerenhoogweg (worden enigszins verplaatst), mogelijke nieuwbouwwoningen (er wordt een woongroepje opgericht die mogelijke locaties gaat verkennen en overleg voert met de gemeente) en het beheer en onderhoud van het wandelpad bij het Slotermeer (samen met Balk en Harich wordt hiervoor een Stichting opgericht). De nieuwe beheerder van de camping kwam wat vertellen over de veranderingen en verdere plannen op de camping. Wat prettig is dat hij zijn volle medewerking verleent aan de afsluiting van de weg door het Coehoornbos en dat de mogelijkheid van wandelpad blijft bestaan om via de camping, van het bos naar de Lytse Jerden te lopen. Dit is ook een onderdeel van Odulphuspad.
Na de pauze was het Iepenloftspul aan de beurt. De stand van zaken werd toegelicht over de voorstellingen op 17, 18, 24 en 25 juni. Naast een reeds verleende startsubsidie zal Dorpsbelang ook een forse bijdrage geven om de bezoekerstent mogelijk te maken. Hiervoor is bij de gemeente subsidie aangevraagd. Verder werd als voorproefje een tweetal sketches opgevoerd van “de Bile yn Wicklewood” met verschillende spelers om alvast in de stemming te komen. De rode draad van het openluchtspel is de problematiek van een klein dorp waar verschillende groepen mensen verschillende ideeën hebben over hoe het verder zou moeten met het dorp. Ook werden er in totaal 8, door Dorpsbelang betaalde, vrijkaarten verloot.
Na afloop van de vergadering werd er uitgebreid nagepraat en was het geruime tijd uiterst gezellig.

Verkenningsgroep nieuwbouw

Omdat in Wijckel 2 jaar geleden een aantoonbare behoefte is aangetoond van starterswoningen en Dorpsbelang van belang vindt dat er in het dorp een mix van oude en jonge mensen woont, willen we bezien hoe we hiermee verder gaan. Maar dat kunnen we niet alleen. In de afgelopen jaarvergaderingen  is hier ook discussie over geweest. Het idee is nu om een woongroepje op te zetten die gaat kijken naar o.a. welke locaties in aanmerking komen, overleg met de gemeente voert, hoe een plan er uit moet zien qua aantal en soort woning, hoe te borgen dat alleen lokale mensen er gaan wonen, en hoe een vaag plan concreet kan worden met al of niet inschakeling van een projectontwikkelaar.
Door zowel jong als oud is hierop inmiddels gereageerd en we kunnen nu een groepje van een 4-5 personen vormen dat binnenkort bij elkaar komt.

Bijdrage aan bezoekerstent Iepenloftspul

 

Om er voor te zorgen dat huidige inwoners, oud-inwoners, overige bezoekers, toneelspelers, muzikanten en vrijwilligers elkaar voor, tijdens en na het Iepenloftspul kunnen ontmoeten, is een bezoekerstent een vereiste. Zo een bezoekerstent is niet bedoeld als een feesttent maar om te praten met elkaar over het Iepenloftspul, en of men bijvoorbeeld de inhoud herkent. Omdat er wat financiële tegenvallers zijn, de prijzen in 2 jaar gestegen zijn en we grote waarde hechten aan een Petear, geeft Dorpsbelang een substantiële bijdrage om de bezoekerstent mogelijk te maken. Een groot deel van het bedrag heeft Dorpsbelang verkregen door een beroep te doen op een gemeentelijke subsidieregeling inwonersinitiatieven. Bovendien geeft Dorpsbelang een financiële garantie voor onverwachte tekorten.

Zienswijze ingediend over onttrekking van voetpad

 

B&W hebben recentelijk een besluit genomen om een voetpad te onttrekken aan het openbaar verkeer tussen dr Hattinkstrjitte en de Heerenhoogweg in Wijckel. Dit is het voetpad dat door buurtbewoners, vaak met hun kleine kinderen, wordt gebruikt om een ommetje te maken via Du Tourstraat, Menno v Coehoornweg en weer terug naar dr Hattinkstrjitte, of een ommetje via Du Tourstraat naar het speeltuintje op de Festing. De gemeentelijke grond wordt verkocht aan enkele aanwonenden. Ook in 2017 had B&W dit plan en toen hebben we eveneens bezwaar gemaakt en, als verkoop niet anders kan, voorgesteld om ieder geval een recht van overpad in de aankoopcontracten op te nemen. Waarschijnlijk is toen door een hoge vraagprijs de verkoop niet doorgegaan. Ons bezwaar blijft hetzelfde: omdat het voetpad een geliefd onderdeel is van een klein rondje wandelen door een aantal buurtbewoners, dient dit mogelijk te blijven. Ook vinden wij de manier van communiceren van de gemeente niet gepast omdat Dorpsbelang achteraf wordt geïnformeerd en voor een soort voldongen feit wordt gesteld. Dit is tevens tegenstrijdig met wat de gemeente uitdraagt in haar recente beleidsnotitie Wiksulwurk dat over inwoners- en overheidsparticipatie gaat. Hierin wordt beschreven dat de gemeente zoveel mogelijk met bewoners vooraf overlegt over lokale aangelegenheden.

Aanvang werkzaamheden pleintje

In overleg met de gemeente wordt binnenkort een datum geprikt om het pleintje her in te richten. Er komen o.a. meer zitgelegenheden, plantenperken en minder gelegenheid om kris/kras te parkeren. Naast de kerk wordt de parkeergelegenheid duidelijker aangegeven en enigszins uitgebreid. Verschillende vrijwilligers vanuit Wijckel zullen aan de werkzaamheden bijdragen.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla