Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - mei-juni 2023 
Wikelerfeest, buurttuin, convenant bollenteelt, verkeersmaatregelen, jaarvergadering PB Balk

Groot Wikelerfeest

Het recente feest was groots. De feestcommissie heeft zich natuurlijk enkele jaren kunnen voorbereiden omdat er door Corona en het Iepenloftspul het laatste grote Wikelerfeest in 2019 plaatsvond. Het was een fantastisch feest, dit dankzij een breed samengestelde feestcommissie, die toekan met weinig slaap, en ondersteuning van vele vrijwilligers en de hulp van het barpersoneel op zaterdagavond uit Sondel.

Op vele dagen in de tent waren vele activiteiten georganiseerd, vooraf gegaan door rode draad spelletjes waarin 6 buurten het tegen elkaar opnamen. Vooral de zeepkistenrace zal niet snel vergeten worden, evenals de fantastische acts tijdens de playbackshow op de donderdagavond. De “Sister act” en “Maywood“ zullen ons altijd bijblijven. Wat een creativiteit, inzet, vernuft en muzikaal gevoel werden getoond. Hulde aan alle deelnemers. En vooral hulde aan de feestcommissie die zoveel bedacht heeft, een enorm aantal praktische zaken hebben geregeld en enorm veel tijd erin hebben gestoken. Wij hebben vele positieve reacties gehad van onze inwoners, en met name van nieuwe inwoners die zich zeer verbaasden dat zo een klein dorp zoveel organiseert, voor jong en oud, en dat er zoveel mensen actief zijn. Nogmaals: dank, dank, dank aan de feestcommissie en alle vrijwilligers!!!!!!!!

Buurttuin Sleat-Wikel

De buurttuin is er inmiddels. Een initiatief uit het vroege voorjaar, door 2 enthousiaste vrouwen uit zowel Sleat als Wikel, is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige werkgroep. Uit de 2 plaatsen doen er ruim 30 mensen mee en er is, door medewerking van de eigenaar, reeds een stuk grond gevonden (25x75m) ten zuiden van de jachthaven in Sleat, waar voorheen schapen graasden. Inmiddels is gestart met het moestuin klaar maken van een stuk weiland en is er al wat gezaaid. Zo kan er reeds eind zomer 2023 al wat geoogst worden, met in 2024 een volledige oogst. Er wordt zelfs al gedroomd van verkoop van groenteproducten langs het fietspad. Er zijn subwerkgroepen gemaakt, bijvoorbeeld voor de inrichting en de financiën. Er ligt inmiddels een uitgebreid projectplan met specifieke begroting. Verder zijn er diverse, kansrijke, subsidie-aanvragen de deur uitgegaan voor de financiering van de startkosten, waarvan er een reeds toegekend is. Zowel Plaatselijk Belang Sleat als Dorpsbelang Wijckel hebben een gelijke financiële bijdrage toegezegd en een bescheiden garantie als men financieel niet uitkomt. Vanwege de subsidie-aanvragen en financiën valt de werkgroep formeel onder Dorpsbelang Wijckel.

Convenant Bollenteelt

Dorpsbelang Wijckel is samen met Plaatselijk belang Oudemirdum betrokken geweest bij de totstandkoming van een convenant tussen bollentelers, de gemeente DFM en omwonenden van bollenteeltpercelen. Het gaat daarbij om het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij gladiolen en vooral lelies die bijna elke week gespoten worden. Dit gebruik wordt door aanwonenden als zeer hinderlijk ervaren, en als een gevaar voor de eigen gezondheid beschouwd vanwege de indicatie dat er bijvoorbeeld een relatie is met de ziekte van Parkinson. Momenteel wordt hier veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, niet alleen naar de effecten van een individueel middel, maar ook naar de “cocktail” van middelen. De gemeente is daarom vanuit het voorzorgsprincipe gekomen met een voorontwerp paraplu bestemmingsplan waarin een spuitvrije zone is opgenomen van 50m van de erfgrens van gevoelige bestemmingen als woningen. De vraag daarbij is of dit juridisch houdbaar is omdat dit in Nederland nog niet is toegepast. Bloemboltelers zijn tegen zo een grote spuitvrije zone omdat dit leidt tot minder inkomsten. Een convenant zou hierover een oplossing kunnen bieden, maar over de grootte van de spuitvrije zone verschillen de meningen nogal. Om niet hierop te wachten, en ook niet op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek,  zijn de verschillende partijen voor 2023 overeengekomen om alvast met een eerste convenant te beginnen. In dit convenant staan vooral afspraken over communicatie en een klachtenregistratie. De communicatie gaat met name over dat bollentelers als ze gaan spuiten, de dag ervoor via een app omwonenden informeren. Na evaluatie kan er in 2024 wellicht een verdergaand convenant tot stand komen.  De gemeente gaat over het proces en de inhoud van het convenant voorlichtingsavonden organiseren in Wijckel, Oudemirdum en Sondel. Dorpsbelang Wijckel wil het convenant ondertekenen omdat dit beschouwd wordt als een stap voorwaarts naar betere communicatie en minder hinder.

Echter recentelijk (12 juni 2023) heeft, in Drenthe/Boterveen, in een kort geding, aangespannen door omwonenden, een rechter het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de teelt van lelies met onmiddellijke ingang verboden. De vraag is of dit verbod in hoger beroep in stand blijft en of bovengenoemd convenant dan nog nodig is. Voor Plaatselijk Belang Oudemirdum was dit aanleiding om ondertekening van het convenant op te schorten. Het laatste nieuws is echter dat in het hoger beroep de beroepsrechter op 10 juli het verbod voor 4 bestrijdingsmiddelen heeft teruggedraaid en dat daarmee dus weer gespoten kan worden. In september gaan de verschillende partijen (DB Wijckel, PB Oudemirdum Gemeente DFM en de bollenkwekers) weer in gesprek over de nieuwe ontstane situatie.

Verkeersmaatregelen Heerenhoogweg

Zoals waarschijnlijk reeds opgevallen is, zijn de bloembakken op de Heerenhoogweg verdwenen. Ze waren bedoeld als een experiment om te kijken of het verkeer langzamer zou gaan rijden. Volgens omwonenden en Dorpsbelang heeft het nauwelijks tot resultaat geleid, waarschijnlijk omdat de 2 bakken te ver van elkaar stonden en de gemeente niet bereid was om een 3e te plaatsen. Dorpsbelang is in overleg met de gemeente om te komen tot andere maatregelen die leiden tot minder hoge snelheden binnen de bebouwde kom op de Heerenhoogweg.

Ook dringen we bij de gemeente er op aan om eindelijk de Heerenhoogweg, vanaf de bebouwde kom tot aan de rotonde van Sondel, een 60km weg te maken. Dit geldt ook voor Jeen Hornstraweg tot aan Sloten. De gemeente heeft dit toegezegd, maar tot dusver niet uitgevoerd.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Balk, 20 april j.l.

Dorpsbelang Wijckel vindt het van belang om te weten wat er in omliggende dorpen gebeurt. Met name in Balk omdat veel mensen uit Wijckel daar regelmatig, soms dagelijks, komen voor de winkels en andere voorzieningen. Daarom hieronder een kort verslag van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Balk van onze secretaris die de vergadering bijwoonde. Allereerst was opvallend het zeer geringe aantal mensen dat in Balk aanwezig was: buiten het bestuur ongeveer 25 inwoners. Ook was dit het geval bij de recente jaarvergadering van Woudsend waar het vooral ging over al of niet toeristische groei en hoe.

De opkomst in beide dorpen was een heel verschil met Wijckel waar eind maart er een volle zaal was met ongeveer 70-80 mensen. Ook opmerkelijk was dat PB Balk, in tegenstelling tot Wijckel, vrijwel geen gebruik maakt van werkgroepen. Het bestuur doet er veel en bijna alle initiatieven worden door hen gestart en mede uitgevoerd. Er werd kort verslag gedaan van reguliere overleggen waar Plaatselijk Belang Balk bij betrokken is: werkgroep Groene Loper (overigens een initiatief van Wijckel), de 4 mei viering, de Winkeliersvereniging, Overlast (met regelmatige signalen aan politie en gemeente), het contact met de eigen leden (400 op ruim 4000 inwoners c.q. 1800 huishoudens).

Uitgebreider werd door verschillende bestuursleden ingegaan op de volgende thema’s:

  • - Strandje naast badmeester Keimpe: kernprobleem is de jaarlijkse  bagger op de bodem. Vanuit de gemeente is een projectleider aangesteld. Het Slotermeer wordt door de provincie gebaggerd, en aanvullend rondom het strandje door de gemeente. Het strandje wordt jaarlijks gefreesd. Het baggerprobleem keert echter jaarlijks terug en er is nog geen structurele oplossing.
  • - AZC: er wonen momenteel 480 vluchtelingen waaronder 106 kinderen. Formeel zou het op 1 oktober a.s. dichtgaan. Er is echter in Nederland een nijpend tekort aan opvangplaatsen waardoor de gemeente besloten heeft om de locatie in Balk mee te nemen in een locatie-onderzoek naar een opvanglocatie in de Fryske Marren. Vanuit Balk zijn er door 2 bewoners een ingezonden brief naar kranten en gemeente geschreven met een pleidooi om het AZC in Balk open te houden gezien de positieve ervaringen en gewenning die men in Balk heeft ervaren. Ook zou afbraak een verspilling zijn van de aangebrachte nutsvoorzieningen en infra.
  • - Teernstrabrug: bediening kost veel tijd en handelingen. Automatische slagbomen zou veel tijd en energie besparen.
  • - Warmtenet: een groot deel van Balk rondom de Luts zou, door warmtebenutting van de Luts en restwarmte van enkele grote bedrijven, van het gas af kunnen. Hier komt een info-punt over in de voormalige biologische winkel, in het straatje naast de slager.
  • - MFC ofwel Multi Functioneel Centrum: er zijn verschillende scenario’s over hoe de Treemter kan samengaan met de sporthal. Kosten worden doorberekend, gemeente heeft geld beschikbaar, zowel voor het vooronderzoek als de bouw. Meer is te vinden op de gemeentelijke site.
  • - Wonen: in geringe mate komen er nieuwe huizen, in Boslust worden er 14 gebouwd. Met de gemeente is er overleg om te komen tot meer nieuwbouw.

Voordat de vergadering een pauze had, waren er enkele gebruikelijke onderdelen zoals Financiën, Kascommissie,  Wisselingen in het bestuur en de Rondvraag. Tijdens de Rondvraag werden er vragen gesteld over de bemoeienis van Plaatselijk Belang bij de totstandkoming van het nieuwe hotel, naast de gemeentelijke passantenhaven aan de Luts. De meningen verschillen over de schaalgrootte van het huidige ontwerp. Het hotel is bedoeld om Balk aantrekkelijker te maken voor hoogwaardige verblijfsaccomodatie.

Na de pauze was er een uitgebreide presentatie over het klimaatprobleem door Gerrit Hiemstra, onze NOS weerman die aan de Luts woont. Hij ging allereerst in op zijn roots in Friesland en hoe het weer op het NOS journaal tot stand komt. Daarna ging het vooral over hoe het klimaat verandert en welke negatieve gevolgen dit heeft. Hij sloot af met een overzicht van acties die niet alleen door de overheden gedaan moeten worden, maar ook door individuele mensen in hun dagelijkse energiegedrag. Inmiddels is bekend geworden dat hij in september stopt als weerman en het klimaatneutrale bouwbedrijf Oars start, samen met een architect en een energie-deskundige.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla