Afdrukken
Hits: 1278

Op woansdei 27 maaie 2020 wie der wat te belibje oan de Lynbaen 13 yn Wikel.

It spandoek by it prachtich ferboude hûs wie oerdúdlik; Age van der Meer 'de man die alles kan' wie 40 jier wurden. En hy lest ek wol in bierke.

20200527 AgevdMeer 40jier

Proast en fan herte lokwinske Age!!