Afdrukken
Hits: 2497

Op tiisdei 5 july 2016 stie oan de Menno fan Coehoornwei in boerd mei in man op in trekker derneist.

Op de foto kinne jo goed lêze wa der 50 wurden is; Jelle Faber!!

20160705JelleFaber50jier 01

20160705JelleFaber50jier 02

We lokwinskje Jelle, Antje en de bern mei Jelle syn 50e jierdei. Dat der noch in protte jierren bykomme meie yn sûnens en lok.