Afdrukken
Hits: 569

Op snein 31 jannewaris 2021 wie der in grut spandoek yn'e tún fan Iris en Sake oan 'e Iwert.

Iris Visser, dy't altiid klear stiet foar in oar, is 30 jier wurden.
Al is it wurkje, sporte of gesellich sitte, Iris lit it net ôfwitte.

20210131 Iris 30 1
20210131 Iris 30 2

Fan herte lokwinske Iris!!