Afdrukken
Hits: 1593

Op maandag 9 april 2018 werd in dorpshuis Irene de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van uitvaartvereniging "De Laatste Eer".

De (aftredende) voorzitter Fedde Oenema kon namens het voltallige bestuur 18 leden welkom heten. Zoals uit de agenda blijkt is hij aftredend en niet herkiesbaar. Na 30 jaar bestuurslid heeft hij besloten om er nu mee te stoppen. Op verzoek van bestuurslid Reinder de Jong wordt agendapunt 13b toegevoegd aan de agenda.

20180409ALV Laatste Eer 1
foto's: Hinke Terpstra

Na het noemen van degenen die zich hebben afgemeld geeft Fedde het woord aan Kerst Bangma voor het verslag van de vorige vergadering van 3 april 2017. Naar aanleiding hiervan blijkt uit een reactie uit de zaal dat het e-mail adres lange tijd niet bereikbaar was maar men zegt dat dit inmiddels opgelost is. Hierna leest Kerst ook het jaarverslag 2017. Er zijn dat jaar 9 leden overleden, het ledental bedroeg 511 en er zijn diverse vergaderingen bezocht o.a. van de Friese Federatie. Op een vraag over de 18-jarigen zegt men dat een ieder die 18 jaar wordt een brief krijgt om nu zelfstandig lid te worden maar men moet zich dan wel zelf aanmelden. Verder niets meer aan de orde worden beide verslagen onder dankzegging ondertekend.

Financieel verslag
Het financieel verslag wordt toegelicht door penningmeester Sjoerd Spoelstra. Over 2017 is een voordelig saldo van 1826,26 euro. Het geheel ziet er keurig en overzichtelijk uit en dat is ook de mening van boekencontrolecommissie te weten Jouke de Vreeze en Antje Faber. Laatstgenoemde geeft een kort verslag van hun bevindingen maar zij hebben geen onregelmatigheden kunnen vinden. Wel is het zo dat nog 100 leden betalen via acceptgiro. Misschien is hier nog een inhaalslag te maken. Antje is aftredend en wordt bedankt voor haar inzet en Sjoerd zal een nieuw lid benaderen.

Bestuursverkiezing
Het volgende agendapunt is de bestuursverkiezing. Zoals reeds gemeld gaat Fedde na 30 jaar het bestuur verlaten. Maar hij is blij dat men inmiddels alweer iemand heeft gevonden die bereid is om in het bestuur zitting te nemen en dat de verjonging van het bestuur zich doorzet. De nieuwe kandidaat in namelijk Marjan Poelstra. Zonder bezwaar van de vergadering wordt zij onder applaus benoemd.
De contributie en de ledenkorting blijven onveranderd namelijk automatisch 17,50, acceptgiro 19,00 en bij een sterfgeval word 1050,00 uitgekeerd. Bij de rondvraag de vraag hoeveel men zelf mag doen bij een uitvaart. Het blijkt dat men, in overleg, heel veel zelf kan doen maar te allen tijde de bode inlichten.

Afscheid Fedde Oenema
Namens het bestuur richt Reinder zich tot de aftredende voorzitter. Hij memoreert o.a. dat pake Fedde ooit 40 jaar bestuurslid is geweest.

20180409ALV Laatste Eer 2

Hij overhandigt Fedde een lekker “slokje” en een foto van een schaapsherder gevolgd door een kudde schapen met daarop verwerkt een aantal trefwoorden zoals gastvrij, betrokken, rustig en 30 jaar bestuurslid. Voor de ook aanwezige Hanna is er een prachtig boeket bloemen. Hierna kijkt Fedde nog even terug op de afgelopen 30 jaar zoals met welke bestuursleden hij in die periode heeft samengewerkt. Hij heeft het volste vertrouwen dat het huidige bestuur zich ook volledig zal inzetten in het belang van onze plaatselijke uitvaartvereniging. Hierna bedankt hij de aanwezigen voor hun komst en inbreng in de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

namens Klaas IJkema